Skip to content

Puwadee

เพลง—ภูวดี พฤษศิริสมบัติ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยมีผลงานในคอลัมน์ของนิตยสาร Adaybulletin ,Aday bulletin LIFE เคยได้รางวัลจาก CANDIDATE IN ” RETHINK – RECREATE” CONTEST ARRANGE BY NIPPON PAINT YOUNG DESIGNER AWARDS เวลาว่างชอบออกไปท่องเที่ยว กิจกรรมพิเศษที่ทำคือ ต่อยมวย และเข้าร้านกาแฟเป็นประจำ