Skip to content

เราไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียว

50 ทวีตจริงที่อ้างอิงจากชีวิต 50 คนรอบตัว ความเรียงรวบรวมประสบการณ์ที่พบเจอในแต่ละวัน ด้วยสายตาที่มองชีวิตธรรมดา ผ่านมุมที่เห็นว่า ยังมีใครหลายคนที่อยู่คนเดียวเหมือนๆ กัน

ADDITIONAL INFORMATION
CATEGORY
SIZE
5 x 7.2"
PAGES
232
PUBLISHED
-
185.- buy now