Skip to content

So Seoul

คอมิคเอสเสเดินทางเล่มแรกของ Plariex เล่าประสบการณ์เที่ยวเกาหลี 7 วัน
ทั้งตะลุยดงช็อปปิ้ง กินอาหารเกาหลีจนเถียงกับพ่อค้า และเรื่องราวเปิ่นๆ อีกมากมาย

ADDITIONAL INFORMATION
CATEGORY
SIZE
6 x 7"
PAGES
208
PUBLISHED
-
235.- buy now