Skip to content

รักเขาเท่าทะเล

บันทึกความทรงจำจากบทสนทนาของ jirabell—นักเขียนหนุ่มผู้เดินทางไปพบปะและพูดคุยกับบุคคลที่มีภูมิหลังเกี่ยวข้องกับภูเขา เช่น บินหลา สันกาลาคีรี, ป้าติ๋ม—ภรรยาของ ‘รงค์ วงศ์สวรรค์ และผูกพันกับทะเล เช่น ชาวเลอูรักลาโว้ย, คนควงกระบองไฟที่เกาะเสม็ด ฯลฯ

ADDITIONAL INFORMATION
CATEGORY
SIZE
5 x 7.2"
PAGES
160
PUBLISHED
-
175.- buy now