Skip to content

jirabell

jirabell เป็นนามแฝงของ เบลล์—จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ จบปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการบทสัมภาษณ์ นิตยสาร a day ชอบอยู่บ้านพอๆ กับชอบเดินทาง ชอบอ่านหนังสือ พอๆ กับชอบเขียนหนังสือ ชอบอยู่คนเดียวพอๆ กับชอบอยู่สองคน